תקנון פעילות כרקוקלי עם יובל מיארה

 1. כללי

 

 • טאוור אוף ברנאנדס (2020), שותפות מוגבלת שמספרה 540299443 (להלן: "עורך התחרות") מכריז על פעילות כרטיסים להופעה של הכרקוקלי עם שובר של 300 שח ל10 זוכים (להלן: "התחרות") ל[גולשי אתר oneprojectshop.com/גולשי דף הפייסבוק/אינסטגרם/טיקטוק של Oneproject].
 • ההשתתפות בתחרות מותרת בגיר בן 18 הכשיר לפעולות משפטיות או קטין בן 12 לפחות שקיבל את הסכמת הוריהו או אפטרופסו החוקי להשתתפות בתחרות על כל תנאיה ולמעט למעט עובדי עורך התחרות ובני משפחותיהם (להלן: "המשתתף/פים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
 • התחרות תחל ביום _____10.5.22______ בשעה __10:00 ותסתיים ביום __.15.5.22________ בחצות (להלן: "תקופת התחרות"). עורך התחרות רשאי לשנות את מועד תחילת התחרות ו/או את מועד סיומה, לרבות לקצר או לקטוע את תקופת התחרות, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורך התחרות ו/או מי מטעמו בקשר לכך. החליט עורך התחרות לעשות כן, יפרסם תקנון מעודכן באתר oneprojectshop.com (להלן: "האתר") ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידו.
 • תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
 • הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, רישומי עורך התחרות הם שיחייבו לצורך בחינת הוראות תקנון זה.
 • בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורך התחרות ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
 • לתקנון מצורף הנספח הבא: נספח א' – טופס אישור קבלת הפרס.

 

 1. השתתפות בתחרות

 

 • כל משתתף מוזמן לתייג חבר/חברה בפוסט, לשתף את הפוסט ולעקוב___________ (להלן: "התוכן") אחר העמוד_____@oneprojectshop________ (להלן: "התיוג").
 • התוכן לא יכיל אמירות או התבטאויות גזעניות, פוגעניות, גסות, רמיזות או תכנים מיניים, לשון הרע, מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף, ו/או כל אמירה ו/או כיתוב ו/או פעולה שעלולים לפגוע ברגשות אדם ו/או ציבור כלשהו, ו/או תכנים העשויים להביך ו/או לפגוע בצופים בתוכן ו/או בכל צד ג' אחר ו/או בציבור הרחב, ו/או כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות אחרת של צד ג' כלשהו, בארץ או בחו"ל (להלן: "תוכן אסור").
 • עורך התחרות רשאי לפסול תוכן ככל שהמשתתף לא קיים איזו מההנחיות המופיעות בתקנון זה.
 • ההשתתפות בתחרות כפופה להתחייבות המשתתף שלא לכלול תוכן אסור.
 • בעצם יצירת התוכן, שיתופו ותיוגו מצהיר המשתתף ומאשר, כי:
  • קרא בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן (לרבות כל שינוי שייעשה בהן).
  • הוא מודע לכך שעורך התחרות אינו מתחייב לעשות איזה שימוש בתוכן.
  • הוא מצהיר בזאת, כי התוכן הוא יצירה מקורית שלו ו/או של אדם מטעמו שנתן אישור לשליחתו, וכי אין בו (או בהצגתו ברבים) כל הפרה של זכויות יוצרים, סימן מסחר ו/או של איזו זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו, בארץ או בחו"ל וכי אין בתוכן כל תוכן אסור.
  • השימוש באפליקציית [פייסבוק/טיקטוק/אינסטגרם], יצירת התוכן, שיתופו, תיוגו וההשתתפות בתחרות על ידי המשתתף נעשים על אחריותו הבלעדית וכי הוא קיבל הסכמת ו/או אישור כל צד ג' הנדרשים לשם כך ולשם ההשתתפות בתחרות והוא מחייב לשפות את עורך התחרות, עובדיו, מנהליו, או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בגין כל טענה, תביעה, ו/או דרישה שתועלה נגד התוכן על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התוכן ו/או השימוש שייעשה בו.
 • לעורך התחרות הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול ו/או למנוע ו/או להגביל ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא חובת הנמקה. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורך התחרות ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
 • בעצם השתתפותו בתחרות, יצירת התוכן, שיתופו ותיוגו, מקנה המשתתף, בין אם זכה ובין אם לאו, ואף אם בוטלה השתתפותו מכל סיבה שהיא, את מלוא הזכויות בתוכן (לרבות זכויות הקניין הרוחני) לעורך התחרות, ובכלל זה מאשר הוא לעורך התחרות לעשות, אם תבחר בכך, כל שימוש בתוכן, לרבות פרסומו (בליווי פרטיו של המשתתף) ברבים, ולרבות העתקתו, הפצתו, שיווקו, מסירתו לציבור, עיבודו, עריכתו וכל כיוצ"ב, וזאת בכל דרך בה יבחר עורך התחרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של עורך התחרות, והכל – ללא תמורה למשתתף. כמו כן, מסכים המשתתף, ככל שיתבקש על ידי עורך התחרות, לחתום על כתב הסכמה למסירת מידע ולהקניית הזכויות בתוכן לעורך התחרות, בנוסח שיספק עורך התחרות. מובהר, למען הסר ספק, כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור בסרטו ו/או בפרטיו.

 

 1. פרסים

 

 • ביחס לאותם משתתפים שיצרו, שיתפו ותייגו תוכן, וכן מילאו אחר כל ההוראות וההנחיות שהובאו בפנים כמפורט בתקנון זה, תתאפשר ההשתתפות בתחרות.
 • בתום תקופת התחרות, יקבעו נציגים מטעם עורך התחרות (להלן: "שופטי התחרות") את 10 המשתתפים הזוכים בתחרות אשר יזכו בשובר על סך ___300 ש"ח למימוש באתר וכרטיס להופעה של האחיות כרקוקלי ב21.5.22 (להלן: "המשתתף הזוכה" ו-"הפרס", בהתאמה), וזאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של שופטי התחרות, כך שלמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה ו/או זכות ערעור או השגה בגין כך. יובהר כי עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בזהות שופטי התחרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי. התוקף למימוש הפרס הוא עד ליום _1.9.22____  בחצות (ולאחר מועד זה, התוקף ייפוג באופן אוטומטי והפרס לא יהא ניתן למימוש).
 • עורך התחרות יפנה למשתתף הזוכה בתוך 7 ימי עסקים ממועד תום תקופת התחרות, באמצעות הודעה לחשבון [פייסבוק/טיקטוק/אינסטגרם] שממנו שיתף ותייג המועמד לזכייה את התוכן (להלן: "הודעת הזכייה").
 • המשתתף הזוכה יתבקש לשלוח בתוך 3 ימי עסקים מהמועד בו קיבל את הודעת הזכייה, הודעת דואר אלקטרוני (אי-מייל) לכתובת: support@oneprojectshop.com ובה הפרטים האישיים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, כתובת מגורים ומספר טלפון. הפרטים הנ"ל ישמשו את עורך התחרות לצורך אימות המשתתף הזוכה בלבד. במידת הצורך יתבקש המשתתף הזוכה לספק פרטים נוספים על מנת לאמת את זכייתו בתחרות.
 • המשתתף הזוכה מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.
 • במידה שהמשתתף הזוכה לא יעביר את הפרטים המדויקים במועד הקבוע בסעיף 3.4 לעיל, או, לחלופין, במידה שיימצא המשתתף הזוכה כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו בפרס תבוטל.
 • למשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך התחרות ו/או מי מטעמו בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרס, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה ו/או בשל ביטול זכייתו בשל אי עמידה בתנאי ההשתתפות בתחרות.
 • לאחר שהמשתתף הזוכה יעביר את הפרטים המדויקים כאמור בסעיף 3.4 לעיל, הפרס יועבר למשתתף באמצעות דואר אלקטרוני.
 • מובהר כי זכייתו של המשתתף הזוכה עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של עורך התחרות ובהשתתפותו בתחרות, מביע כל משתתף בתחרות את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו וסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט, בטלוויזיה ובעיתונות.
 • הפרס שיחולק במסגרת התחרות הינו אישי ואינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי שווה ערך, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד עורך התחרות ו/או מי מטעמו.

 

 1. מדיניות פרטיות

 

 • המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בתחרות הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו ו/או יאספו במהלך התחרות, לרבות התוכן ופרטיו האישיים (להלן: "המידע") ישמשו את עורך התחרות ו/או מי מטעמו לצורך ניהול התחרות. המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצרוך כאמור.
 • התחרות נושאת תקנון זה עשויה להיות מסוקרת בפלטפורמות ובאמצעי תקשורת שונים, לרבות לצורך קידום מכירות. בהשתתפותו בתחרות מביע המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום התוכן (לרבות זהותו ותמונתו) ולסיקור השתתפותו בתחרות ו/או פרסום התוכן באמצעי התקשורת השונים, ללא כל תמורה, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה, לרבות טענה לזכות מוסרית כלשהי.
 • עורך התחרות רשאי לעשות שימוש נוסף במידע, בכפוף למדיניות הפרטיות של האתר.
 1. אחריות

 

 • המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך התחרות ו/או מי מטעמו, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.
 • המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את עורך התחרות ו/או מי מטעמו מכל אחריות הקשורה בתחרות.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את עורך התחרות, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה יחויב עורך התחרות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לעורך התחרות עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.
 • עורך התחרות לא יישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה לפעילות אפליקציית [[פייסבוק/טיקטוק/אינסטגרם], מערכות האינטרנט, הטלפון והתקשורת, האתר ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן (להלן: "המערכות"), ולא תהיה לו שום אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות.
 • המשתתף מודע לכך, כי על אף האמצעים המושקעים במערכות, מדובר במערכות מורכבות שאינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע למשתתף, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין היתר, את קליטת התוכן או את ההשתתפות בתחרות ולמשתתף לא תהא כל טענה בשל כך.
 • במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של התחרות, יינתן שיקול דעת מלא לעורך התחרות האם ברצונו לבטל, לשנות, לקצר או לבצע כל פעולה בקשר לתחרות.

 

 1. קניין רוחני

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים במסגרת התחרות, לרבות באתר וברשתות החברתיות של עורך התחרות, הם קניינו של עורך התחרות או קניינו של צד שלישי שהתיר לעורך התחרות את השימוש. המשתתף אינו רשאי לעשות כל שימוש בזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור (למעט ליצירת התוכן לצורך ההשתתפות בתחרות על פי ובכפוף לתקנון זה), בעצמו או בשיתוף עם צד ג', בכל אמצעי שהוא, ללא קבלת הסכמת עורך התחרות מראש ובכתב. המשתתף מתחייב שלא לעשות כל שימוש בתוכן, למעט לצרכיו הפרטיים והאישיים.

 

 1. שונות

 

 • עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהתחרות, תוכנה, מתכונתה, נהליה ותקופתה, על פי שיקול דעתו, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת האתר ו/או בכל דרך אחרת אשר ימצא עורך התחרות לנכון.
 • המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורך התחרות בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי ההשתתפות בתחרות היא לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 • המשתתף אינו רשאי לשנות את תנאי התחרות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
 • התחרות ו/או התקנון אינם מהווים הצעה מאת עורך התחרות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו בפרט, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורך התחרות לכל משתתף להציע לה את השתתפותו בתחרות, וזאת, באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה, בשלמותם ובהם בלבד.
 • עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.
 • עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן יהיה רשאי לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בתחרות, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.
 • עורך התחרות רשאי לבטל את התחרות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • עורך התחרות רשאי לתקן תקנון זה, בכל עת.
 • הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר. סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב-יפו.

 

 


 

 

 

נספח א' – כתב קבלת פרס

לכבוד                                                                                                                                                       10  בחודש מאי  2022

טאוור אוף בראנדס (2020), שותפות מוגבלת

רח' הר גלבוע 1

רמלה

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: כתב קבלת פרס – "_פעילות הופעת האחיות כרקוקלי " (להלן: "התחרות")

 

 1. אני הח"מ _______________, נושא ת.ז. מספר ______________ מכתובת _________________, מאשר שקראתי את תקנון התחרות, ואני מצהיר/ה כי אני מסכים/ה למלוא תנאיו ומתחייב/ת לפעול על פיו.

 

 1. אני מאשר כי קיבלתי את הפרס, כהגדרתו בתקנון התחרות.

 

 1. באישורי זה, מצהיר/ה אני בזאת כי ידוע לי כי יתכן שייעשה שימוש בפרטיי האישיים, לרבות שמירתם על ידיכם ו/או תאגידים קשורים אליכם והעברתם לגורמים אחרים (לרבות מחוץ לישראל), הכל כמפורט בתקנון המבצע ובכפוף להוראות הדין. עוד ידוע לי, כי זכייתי יכול שתסוקר ותפורסם באמצעי התקשורת השונים. הנני נותן/ת את הסכמתי המלאה לשימוש בפרטי כאמור לעיל וכן אני מצהיר/ה כי המידע שאני מעביר/ה, מועבר מרצוני החופשי וכי אינני מחויב/ת להעביר מידע זה על פי דין.

 

 1. אני הח"מ מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי טוואר אוף בראנדס (2020), שותפות מוגבלת (להלן: "עורך התחרות") ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעת מזכייתי.

 

 1. אני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת או בן משפחה של עובד עורך התחרות ואיני קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עובדיהם ומנהליהם.

 

 

חתימה: ___________________

 

 

חתימת הורה (לזוכה שגילו מתחת לגיל 18): _________________