כללי

1.1 אתר האינטרנט "one project" בבעלות וניהול חברת טאוור אוף ברנדס (2020) (להלן: "החברה") ח.פ 540299443 משמש כאתר אינטרנט וחנות וירטואלית למכירת מגוון מוצרים.

1.2 לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל support@oneprojectshop.com או בטלפון 03-6536117 או בדואר לכתובת המכתש 6 חולון.

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר (להלן: "המשתמש"/ "הלקוח"/ "הרוכש"/"המזמין") ועל כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה. אשר על כן, מתבקש המשתמש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.4 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון ומהווה את הצהרתו כי לא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור לתנאים והוראות תקנון זה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי האתר הנו מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/הודעה מוקדמת כלשהי.

1.6 כל המחירים מופיעים באתר על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.

1.7 החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

1.8 רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.9 החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסמם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

1.10 החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שקול דעתה. כמו כן, רשאית החברה להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת.

1.11 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 

כללי כשרות להשתמש באתר

2.1 כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1 המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות .במידה ואין המשתמש בגיר (בן 18 ומעלה) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

2.1.2 המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.1.3 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.1.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

2.1.5 החברה שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

 

הרשמה וביצוע הזמנה

3.1 רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי, אחרת לא תוכל להבטיח החברה את מימוש ההזמנה.

3.2 עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח.

3.3 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

3.4 הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

3.5 הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3.6 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

3.7 למען הסר ספק, אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינ וקיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחוייבת המכירת המוצר, ולמבצע ההזמנה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למבצע ההזמנה ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למבצע ההזמנה כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יובהר, כי יתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסויים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו- במצבים אלה תבוטל העסקה והרוכש מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו.

3.8 כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.

3.9 החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים חדשים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב- 1982.

3.10 לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר בלבד.

3.11 אם יתברר כי כרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף ו/או שחברת כרטיס האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת paypal (או כל שירות תשלום אלקטרוני אחר) אינה מכבדת את החיוב, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

3.12 בתשלום באמצעות חשבון paypal יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבון המשתמש הקיים האתר paypal או לפתוח חשבון חדש. אם הוחלט לשלם באמצעות חשבון paypal, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מחברת paypal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של paypal ולא של האתר.

 

ביטולים והחזרות

1. ביטול עסקה 

4.1 אתם רשאים לבטל את עסקת רכישת המוצרים שבוצעה באתר, בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצרים שרכשתם, או בתוך 14 ימים ממועד קבלת מסמך המכיל את הפרטים בקשר עם העסקה, לפי המאוחר מבניהם, בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") ("ביטול עסקת רכישת המוצרים

4.2 על אף האמור, במידה ואתם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), אתם רשאים לבטל את עסקת רכישת המוצרים שבוצעה על ידכם דרך האתר, בתוך 4 חודשים ממועד קבלת המוצרים, או מיום עשיית העסקה או ממועד קבלת מסמך המכיל את הפרטים בקשר עם העסקה שבוצעה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינינו לבינכם. אנחנו רשאים לדרוש מכם להציג תעודה מתאימה בהתאם להוראות החוק.

4.3 במקרה של ביטולי עסקה כאמור בסעיפים 4.1 או 4.2 על ידכם, עליכם למסור לנו, טוואר אוף ברנדס (2020) (להלן "החברה"), ח.פ 540299443, הודעת הביטול ("ההודעה"), באחת מהדרכים הבאות: 

4.3.1 בטלפון: 03-6536117; (נציגי השירות שלנו זמינים בימי חול בין השעות 09:00-17:00);


4.3.2 בכל אחד מסניפי החברה שפרטיהם וכתובותיהם הינם כמפורט להלן: לשונית סניפים (להלן: "סניפי החברה");4.3.3 בדוא: support@oneprojectshop.com


4.3.4 בדואר רשום: המלאכה 8 , חולון

4.3.5 באפליקציית WhatsApp (ווטסאפ): 052-5402100  

4.3.6 באתר האינטרנט: oneprojectshop.com

4.4 בהודעה, עליכם למסור את שמכם המלא , מספר ההזמנה , כתובת המייל , מספר הטלפון.

4.5 ככל שאתם מבקשים לבטל עסקת רכישת מוצרי החברה בהתאם לאמור לעיל, אחרי שקיבלתם את המוצרים כאמור לידיכם, עליכם להשיב את המוצרים לסניפי החברה.

עם זאת, ככל שביטול עסקת רכישת המוצרים כאמור נבע מפגם במוצרים שמבוקש לבטל את רכישתם, אי התאמה בין המוצרים לבין הפרטים שנמסרו לכם בהתאם לדין, אי אספקת המוצרים  במועד שנקבע ו/או בשל הפרה אחרת כלשהי שבוצעה על ידי החברה (להלן: "פגם"), והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק, אנחנו נאסוף את המוצרים שמבוקש לבטל את רכישתם מהמקום בו נמסרו לכם.
4.6 החזר כספי בגין ביטול עסקה

במקרה של ביטול עסקת רכישת המוצרים כאמור בסעיפים ‎‎4.1 או ‎4.2 לעיל, אנחנו נשיב לכם את התמורה ששולמה על ידכם בגין העסקה שבוטלה, בתוך 14 ימי עסקים  מיום קבלת הודעת הפריטים במחסננו. במקרה זה, נהיה רשאים לגבות מכם דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה שבוטלה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, ובלבד שהביטול לא נבע מפגם כהגדרתו לעיל, ביחס למוצר שמבוקש לבטל את רכישתו בהתאם לאמור לעיל ו/או בהתאם לדין, והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן

4.7 מובהר כי אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח.

4.8 כמו כן, על אף האמור לעיל, זכות הביטול כאמור בסעיפים ‎‎1 או ‎4.2 לעיל לא תחול לגבי טובין פסידים ו/או טובין שלא ניתן לבטל את רכישתם בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

5. מדיניות החזרת מוצרים

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎4 לעיל ומזכותכם לבטל עסקה כאמור בסעיפים4.1 או 4.2 לעיל, ניתן להחליף ו/או להחזיר את המוצרים שנרכשו על ידכם, כמפורט ובכפוף להלן:

5.1 החלפת מוצר שנרכש באתר במוצר אחר, עד גובה הסכום ששולם בפועל בגין המוצר וכנגד החזרת המוצר ("ההחלפה"), או קבלת שובר זיכוי בסכום ששולם בפועל בגין המוצר, כנגד החזרתו למחסני החברה ("ההחזרה"), יתאפשרו תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר ביעד שהתבקש בעת ההזמנה, בצירוף תגית המחיר שצורפה למוצר והוכחת קניה, וזאת בתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם, לא נפגם , ללא נזק ולא נעשה בו שימוש.

5.2 לא ניתן לבצע החלפה/ החזרה של מוצר בודד שנמכר כחלק מערכה. ההחלפה/ החזרה תתבצע לגבי הערכה כולה.

2.4  החברה תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדית למצבו של המוצר המוחזר.

2.5.  בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

2.6.  החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

2.7 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

2.8  אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש באתר באופן תקין.

2.9 במקרה של כוח עליון.

2.10 המוצר אזל מהמלאי.

2.11  הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

2.12 לקוח יוכל לבצע החזרה / החלפה או לבצע החזרה והחלפה באותה הפעם , ניתן לבצע אפשרות זו רק פעם אחת להזמנה ספציפית , לכן חשוב, לבחור את כל המוצרים אותם תרצו להחליף / להחזיר.

2.13 לא תתאפשר החזרה / החלפה נוספת להזמנה אשר בוצע לה כבר החלפה / החזרה.

2.14 החזרות – במידה ולקוח מחליט לבצע החזרה של פריט בשליחות עד הבית , השירות כרוך בתשלום של 20 ₪

2.15  אין אפשרות להזין קוד קופון במעמד ביצוע החלפה .

2.16  במידה ולקוח מעוניין לבצע החלפה והחזרה לאותה ההזמנה , השירות הנ"ל כרוך בתשלום של 20 ₪ .

2.17 במידה ולקוח מעוניין לבצע החלפה שנייה לאותה ההזמנה, השירות הנ"ל כרוך בתשלום של 20 ₪.

שירות הלקוחות שלנו זמין לכל שאלה

במייל Support@oneprojectshop.com

בצ'אט אונליין או בוואטסאפ 052-5402100

בימים א-ה בין השעות: 8:00-16:00

 

אספקת/הובלת המוצרים

5.1 החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על הלקוח באתר לכתובת בישראל, שהוקלד בעת הזמנת המשלוח, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

5.2 החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

5.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

5.4 מובהר בזאת כי החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

5.5 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה .הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהיה רשאית להודיע ללקוח כי עליו להסדיר את ההובלה ולחלופין לגבות תשלום נוסף על הובלה חריגה.

5.6 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.7 בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

5.8 במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.

5.10 החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

5.10.1 כוח עליון לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

5.10.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

5.10.3 כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

5.10.4. כל סיבה הקשורה למבצע השליחות.

 

משלוחים

משלוח חינם בהזמנה מעל 299 ש"ח - 3 ימי עסקים
שליח חינם עד הבית 20 ₪ - 3 ימי עסקים
אספקת משלוח לנעלי אול סטאר מודפסות – עד 14 ימי עסקים

ייתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה ומדובר ביישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן. ביישובים אלה אין באפשרותנו להתחייב להגעת השליח עד 3 ימי עסקים.

משלוח עם שליח עד הבית

השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו, לכן מומלץ להיות זמינים לאחר ההזמנה באתר. שעות המשלוחים הן 20:00-8:00, על כן כדאי לבחור כתובת נוחה לקבלת המשלוח בשעות אלה (למשל, כתובת מקום העבודה שלך). במידה וחברת השליחויות אינה מגיעה ליישוב שציינת בכתובתך, ניידע אותך בעניין ונשלח את ההזמנה באמצעות דואר רשום..

 

 החזרות

  • ניתן להחזיר ללוקרים ללא עלות - בפריסה ארצית מחברת DONE
  • עם שליח עד הבית בעלות של 20 ש"ח

מדיניות פרטיות

7.1 הנך נותן הסכמתך לחברה לאסוף ולשמור מידע בקשר אלייך במאגרי המידע של החברה במסגרת שימושך באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לחברה, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (לרבות, היסטוריית גלישה, נתוני כרטיסי אשראי, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, מיקום המחשבים, כתובת IP וכדומה).

7.2 ידוע לך כי החברה יכולה לעשות שימוש במידע זה, לשנותו, לערוך אותו (לרבות עריכה וויזואלית), לבצע עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לרבות לצורך המטרות המפורטות להלן:

7.3 כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים המוצעים באמצעותו;

7.4 לצורך עדכון ו/או שינוי האתר ושיפורו;

7.5 ליצירת קשר עמך, כאשר החברה סבורה שיש צורך בכך;

7.6 כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע ועדכונים בקשר עם האתר והמידע האישי שלך;

7.7 כדי לשלוח אליך מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך. הסכמתך לתקנון זה מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע, למעט אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי שימוש אלה;

7.8 צורך טיוב נתונים, לרבות העשרה והצלבה פנימית של המידע שלך מול נתונים נוספים המצויים במאגרי המידע של החברה, לרבות פרטים שהגיעו אליה משימושך באתר www.styleriver.co.il בכפוף להוראות הדין;

7.9 לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחות אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies;

7.10 לכל מטרה אחרת המפורטת ו/או המשתמעת מתקנון זה.

8 . חברה מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט במקרים הבאים:

8.1 על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מנהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו;

8.2 במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות באתר;

8.3 במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין החברה;

8.4 על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים;

8.5 על מנת להגן על זכויות הקניין של החברה ו/או של המשתמשים באתר;

8.6 במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתקנון ו/או בניגוד להוראות כל דין;

8.7 העברה לצדדים שלישיים של מידע שאינו מידע המזהה את המשתמש באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;

8.8 העברת המידע לצדדים שלישיים המעניקים שירותים הקשורים בתפעול האתר (כגון שירותי אחסון, שרתים, תפעול דוא"ל, אבטחת וניהול מאגרי מידע וכו').

9 . יודגש כי אינך חייב לתת הסכמתך לשימוש כאמור למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע ובכל שימוש באתר הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע, לכל שימוש בו ולהעברתו, הכל כמפורט בתקנון זה.

10 .בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך רשאי לעיין בכל מידע אודותייך המוחזק במאגר המידע של החברה (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס שלך). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם המפעיל באמצעות הדוא"ל:support@oneprojectshop.com

11 . אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות הדוא"ל: support@oneprojectshop.com בבקשה לתקן את המידע.

12 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל מידע שיווקי כאמור בסעיף 2.5 לעיל, עליך ללחוץ על כפתור ”הסר” בתחתית הדיוור שקיבלת. במקרה כאמור, החברה תסיר אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות.

13 . החברה עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע באתר. החברה אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

  1. העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי החברה באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי החברה בפרטי מידע אלה כל שימוש שאיננו למטרות השימוש המפורטות לעיל. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

 

הגבלת אחריות של מפעילת האתר

15.1 האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (AS-IS). ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן כי נפלו טעויות במידע או במחיר והיה ויתגלו - החברה תפעל לתיקון הטעות עם התגלותה.

15.2 החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע חרף כל מאמציה לדאוג לנכונותו במקרה של טעות במחיר טעות בתום לב תבוטל ההזמנה לאלתר והחברה לא תהא מחויבת לספק את המוצר.

15.3 החברה מבהירה כי ככל שיש באתר הפניות לקישוריות או אתרים אחרים הם נועדו לנוחיות המשתמש ואין החברה נושאת באחריות לגביהם, ואין בהכללת הקישורים הללו משום אישור ו/או הסכמת החברה לחומר והמידע המופיעים בהם והמידע הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.

15.4 השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חברות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.

15.5 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או עקב גישה לאתר והשימוש בו ו/או למזמין ו/או לצד שלישי עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם.

15.6 החברה אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי ייתכן הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

15.7 נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או הנהלת האתר.

15.8 החברה אינה אחראית על מוצרים הדורשים התקנה ע"י בעלי מקצוע והמשתמש ו/או מי מטעמו התקינו אותו בעצמם ונגרם נזק כתוצאה מכך.

 

תנאים נוספים

16.1 אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

16.2 אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומיה או בכל דרך אחרת.

16.3 החברה שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה באתר.

16.4 הפעילות באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית.

 

זכויות יוצרים

17.1 כל התכנים המופיעים באתר החברה הינן קניינה של החברה בלבד וכפופים להגנת זכויות יוצרים, על כל הכרוך בכך.

17.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

17.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, רשימת המוצרים המופיעים בו, או פרטים אחרים אשר מתפרסמים בו, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

17.4 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או השירות אחר, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב (אם תינתן).

17.5 השם "one project" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת החברה מראש ובכתב.

17.6 ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים באתר, כי אז סימני המסחר הם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהן ללא הסכמתן.

17.7 התוכן המילולי, אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, אך לא רק, הנם בבעלות הבלעדית של החברה.

17.8 אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך, בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, פרסומים אלקטרונים, פרסומי דפוס וכו', לכל מטרה אחרת.

17.9 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת- המשנים את עיצובם באתר ו/או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

סודיות מידע

18.1 החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע ופרטי הלקוחות ללא הרשאת הלקוח אלא אם דבר נדרש על פי כל דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

18.2 החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

שירות לקוחות

19.1 שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר, ניתן לפנות לנציגי שירות הלקוחות

בצ'אט האונליין שלנו שזמין באתר בימים א-ה בין השעות: 08:00-19:00 

או בווטסאפ במספר 052-5402100

בימים א-ה בין השעות: 08:00-19:00 וביום ו' בין 08:00-13:00

מענה חוזר למייל ינתן תוך 48 שעות support@oneprojectshop.com

19.2 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של "one project" או בדואר אלקטרוני support@oneprojectshop.com

19.3 נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

לצורך שיפור איכות השירות במהלך החודשים נובמבר ודצמבר מענה שירות הלקוחות יינתן באמצעות צ'ט באתר בלבד.

 

תקנון הדפסה על נעלי אולסטאר וחולצות בית ספר

  1. לא ניתן להחליף/ להחזיר
  2. אספקה עד 10 ימי עסקים

תחפושות פורים

  1. בחירת מידת התחפושת הינה באחריות הלקוח בלבד ולפי שיקול דעתו ואינה באחריות וואן פרוג'קט.
  2. לקוח שרכש תחפושת דרך האתר יהיה רשאי להחליף את התחפושת תוך 2 ימי עסקים לפי חוק הגנת הצרכן וזאת בתנאי שהתחפושת לא הייתה בשימוש הלקוח ושהוחזרה כמוצר חדש כפי שנשלח ללקוח ללא פגמים,  עם טיקט המוצר.
  3. החזרת תחפושות חזרה לחברת וואן פרוג'קט ( מחסני החברה בלוד )  ו/ או חזרה ללקוח תתבצע על חשבון הלקוח בלבד, באחריות הלקוח.
  4. ביטול עסקה על מוצרים מקטגוריית פורים ייעשה לפי חוק הגנת הצרכן.

מאחלים לך קנייה מהנה מצוות 
"One Project"