1.           אנו, שותפות טאוור אוף בראנדס (2020), שותפות מוגבלת מספר 540299443 מרחוב המלאכה 8, חולון  ("המפעילה"), מעריכים מאוד את פרטיותך ולכן הכנו מסמך זה המתאר את האופן שבו המפעילה משתמשת במידע זה.
   2.           האם יש חובה למסור מידע? אינך מחויב על פי חוק למסור מידע, אולם, מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים, בין היתר, לפגוע בחוויית השימוש שלך באתר ובמקרים מסוימים, ביכולת של המפעילה לספק לך את השירות המבוקש על ידך. מסירת המידע נעשית מרצונך ובהסכמתך החופשית בלבד ומהווה את הסכמתך כי המפעילה וקבוצת המפעילה (כהגדרתה להלן) תהיינה רשאיות לעשות שימוש במידע זה בכפוף להוראות הדין ומדיניות פרטיות זו.
   3.           למה בעצם אני מסכים? הנך נותן הסכמתך למפעילה ולקבוצת המפעילה לאסוף ולשמור מידע בקשר אלייך במאגרי המידע של המפעילה וקבוצת המפעילה במסגרת שימושך באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה למפעילה ו/או קבוצת המפעילה, לרבות במסגרת רכישה בחנויות קבוצת המפעילה, גלישה באמצעי המדיה החברתית של המפעילה ו/או קבוצת המפעילה ו/או הרשמה למועדון לקוחות של המפעילה ו/או קבוצת המפעילה בכל מדיה ובכל תצורה שהיא, ובכלל זה מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (לרבות, שמך, כתובת הדוא"ל שלך, מספר הטלפון שלך, היסטוריית גלישה, פרטי עסקאות שתבצע באמצעות האתר, כתובת, נתוני כרטיסי אשראי, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, מיקום המחשבים, כתובת IP וכדומה) ולהשתמש במידע זה בכפוף להוראות כל דין ומדיניות פרטיות זו.
   4.           איזה שימושים נעשים במידע? המפעילה, לרבות חברות מקבוצת המפעילה (כהגדרתה להלן) יכולה לעשות שימוש במידע זה, לשנותו, לערוך אותו (לרבות עריכה וויזואלית), לבצע עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לרבות לצורך המטרות המפורטות להלן:
4.1.          כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים המוצעים באמצעותו;
4.2.          לצורך עדכון ו/או שינוי ו/או שיפור האתר והשירותים הניתנים בקשר עמו;
4.3.          כדי להתאים את השירותים הניתנים במסגרת האתר לצרכיך והעדפותיך;
4.4.          ליצירת קשר עמך, כאשר המפעילה סבורה שיש צורך בכך;
4.5.          כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע ועדכונים בקשר עם האתר והמידע האישי שלך;
4.6.          כדי לשלוח אליך מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS) או כל אמצעי או דרך אחרים מטעם המפעילה או מי מקבוצת המפעילה. הסכמתך לתקנון זה מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות,  והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפעילה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע, למעט אם המפעילה ו/או קבוצת המפעילה פעלה בזדון ובניגוד למדיניות פרטיות זו;
4.7.          לצורך טיוב נתונים, לרבות העשרה והצלבה פנימית של המידע שלך מול נתונים נוספים המצויים במאגרי המידע של המפעילה וקבוצת המפעילה, לרבות פרטים שהגיעו אליה משימושך באתר https://www.oneprojectshop.com/, בכפוף להוראות הדין;
4.8.          לצורך ניהול מועדון הלקוחות (ובכלל זה הניוזלטר) של קבוצת המפעילה;
4.9.          לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
4.10.       על מנת להעריך את האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים אשר מופנים כלפיך;
4.11.       לכל מטרה אחרת המפורטת ו/או המשתמעת מתקנון זה;
4.12.       כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים של המפעילה, של קבוצת המפעילה או צדדים שלישיים;
4.13.       כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על המפעילה או על מי מחברות קבוצת המפעילה.
 במדיניות פרטיות זו "קבוצת המפעילה" משמע חברות ושותפויות קשורות של המפעילה, לרבות - אמ. ג'י. אס. ספורט טרדינג בע"מ וחברות ושותפויות השולטות ו/או הנשלטות ו/או הנמצאות בשליטה משותפת עם המפעילה ו/או עם אמ. ג'י. אס. ספורט טרדינג בע"מ.
    5.           האם המידע מועבר לאחרים? המפעילה מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט במקרים הבאים:
5.1.          על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו.
5.2.          במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות באתר.
5.3.          במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין המפעילה או מי מחברות קבוצת המפעילה.
5.4.          על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים.
5.5.          על מנת להגן על הזכויות או האינטרסים של המפעילה ו/או מי מחברות קבוצת המפעילה או של המשתמשים באתר.
5.6.          במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתקנון ו/או בניגוד להוראות כל דין.
5.7.          העברה לחברות בקבוצת המפעילה לצורך פעילותן העסקית ובכלל זה לצורך יצירת מאגר לקוחות משותף של קבוצת המפעילה ובמקרה כאמור יחולו הוראות מדיניות פרטיות זו על השימוש במידע שלך על ידי קבוצת המפעילה, בשינויים המחויבים.  
5.8.          העברה לצדדים שלישיים של מידע שאינו מידע המזהה את המשתמש באופן אישי (לרבות הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי).
5.9.          העברת המידע לצדדים שלישיים המעניקים שירותים הקשורים בתפעול האתר (כגון שירותי אחסון, שרתים, תפעול דוא"ל, אבטחת וניהול מאגרי מידע וכו') וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים).
5.10.       בכל מקרה שבו המפעילה ו/או קבוצת המפעילה תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיהן ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם מי מהן תירכשנה או תתמזגנה עם צד שלישי, או אם מי מהן תפתחנה בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
מובהר, כי במידה והמפעילה, שהינה שותפות מוגבלת, תפורק מכל סיבה שהיא, המידע ימשיך להיות מוחזק ובשימוש של חברות מקבוצת המפעילה לכל דבר ועניין.
המפעילה עשויה להעביר מידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה המפעילה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.
   6.           מה הן "עוגיות" (Cookies) ואיזה שימוש נעשה בהן במסגרת האתר? קבצי עוגיות (Cookies) הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. המפעילה עשויה לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
ככל שאינך מעוניין, כי המפעילה תאסוף אודותיך מידע באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.
   7.           האם אני יכול לעיין במידע? בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי לעיין בכל מידע אודותייך המוחזק במאגר המידע של המפעילה (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפטרופוס שלך). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם המפעילה באמצעות הדוא"ל: support@oneprojectshop.com או באמצעות הכתובת להלן: המלאכה 8, חולון  (עבור שותפות טאוור אוף בראנדס (2020), שותפות מוגבלת מספר 540299443).
   8.           אפשר לתקן או למחוק את המידע? אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות למפעילה בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו באמצעות הדוא"ל: support@oneprojectshop.com או באמצעות הכתובת להלן: המלאכה 8, חולון  (עבור שותפות טאוור אוף בראנדס (2020), שותפות מוגבלת מספר 540299443).
   9.           מה לגבי מידע שיווקי ודברי פרסומת? מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל מידע השיווקי כאמור בסעיף 4.6 לעיל, עליך להודיע על כך למפעילה באמצעות הדוא"ל: support@oneprojectshop.com או באמצעות לחיצה על לחצן ["הסר"] בגוף ההודעה השיווקית שתשלח אלייך או באמצעות פניה בכתב בכתובת: המלאכה 8, חולון  (עבור שותפות טאוור אוף בראנדס (2020), שותפות מוגבלת מספר 540299443).
במקרה כאמור, המפעילה תסיר אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות.
 10.           מה לגבי קישורים לאתרים אחרים הכלולים באתר? האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי המפעילה ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי המפעילה שואפת לקשר לאתרים אתרים מהימנים ואמינים בלבד, היא אינה אחראית על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אינה אחראית למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאת בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. המפעילה ממליצה כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו בעת השימוש או הכניסה אליהם.
 11.           כיצד עליי לפעול אם אני מרגיש שפרטיותי נפגעה? אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל: support@oneprojectshop.comאו באמצעות הכתובת להלן: המלאכה 8, חולון  (עבור שותפות טאוור אוף בראנדס (2020), שותפות מוגבלת מספר 540299443). המפעילה עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע באתר. המפעילה אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.
 12.           העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי המפעילה באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי המפעילה בפרטי מידע אלה כל שימוש שאיננו למטרות השימוש המפורטות לעיל. המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת המפעילה, לרבות מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.
 13.           המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר ו/או בשירותי המפעילה. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ו/או בשירותי המפעילה. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.
 14.           על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.
 
עדכון אחרון: 8 במאי, 2022