שנערך ונחתם ביום __ בחודש ינואר 2022
 בין: 

נטלי פרץ, ת.ז. 301364485

על-ידי ב"כ עו"ד משה בן דרור ו/או אריק רוזנטל

מרחוב הארבעה 28, תל אביב

טלפון: 076-5384224; פקסימיליה: 077-4702056

(להלן בהתאמה: "המבקשת" ו-"באי כוח המבקשת") 

מצד אחד;

לבין: 

אמ. ג'י. אס ספורט טרדינג בע"מ, ח.פ. 511441388

על-ידי ב"כ עוה"ד רונית סיטון ו/או ליאור שלמה ואח'

ממשרד מ.פירון ושות'

מרחוב השלושה 2, תל אביב

טלפון: 03-6944111; פקסימיליה: 03-6091116

(להלן: "המשיבה" או "החברה")

מצד שני;

 

הואיל: וביום 24.5.2021 הגישה המבקשת לבית משפט השלום בתל אביב-יפו תביעה אישית נגד המשיבה וכן בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית שסימונה ת"צ 45345-05-21 (להלן בהתאמה: "התביעה" ו-"הבקשה לאישור");

והואיל: ובמסגרת הבקשה לאישור והתביעה נטען, בין היתר, כי לצד מחירים "מוזלים" המוצגים באתר האינטרנט של המשיבה (להלן גם: "האתר"), מציגה האחרונה דרך קבע מחירים "קודמים", שהם לכאורה מחירים פיקטיביים, הגבוהים כביכול מהמחירים האמיתיים בהם הוצעו המוצרים באתר קודם לכן; וכי בהתאם, המבצעים שעורכת המשיבה נמשכים לתקופות ארוכות, לכאורה בניגוד לדין; 

והואיל: ולשיטת המבקשת, התנהלותה המתוארת של המשיבה עולה כדי הפרה של הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"ד-1981; תקנות הגנת הצרכן (מכירה באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ"ג-1983; תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), התשנ"א-1991; הנחיות הממונה על הגנת הצרכן בעניין פרסום והצגת מחירים מבצעים מיום 30.4.2013; והכתוב במאמר לציבור מטעם המועצה הישראלית לצרכנות; וכן מהווה, לטענת המבקשת, הפרה של חובת תום הלב הקבועה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973; הפרת חובה חקוקה על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש]; ועשיית עושר ולא במשפט על-פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979;

והואיל: והמשיבה הגישה את תשובתה לבקשה לאישור, במסגרתה היא דוחה מכל וכל את כל טענות המבקשת, הן לגופן, והן באשר למידת התאמתן למסגרת של תביעה ייצוגית; ובתוך כך, טענה המשיבה כי כי אין כל הגבלה שבדין על משכו של מבצע כך שיוגבל ל-35 ימים. הצעת חוק בעניין זה תלויה ועומדת (הצעת חוק הגנת הצרכן תיקון מס' 54 (מכירה מיוחדת) התשע"ז-2017) (להלן: "הצעת החוק") וטרם התגבשה לכדי חוק מחייב; עוד טענה המשיבה, כי המחוקק עצמו הבהיר כי החוק בנוסחו היום אינו קובע כללים ותנאים המגדירים את משך הזמן של מכירה מיוחדת ומוצא לנכון להסדיר זאת באופן פרוספקטיבי ולהעמידו על 45 ימים; בנוסף, נטען כי העובדה שאין הוראות חוק ברורות בעניין זה ובכלל, הובילה להגשתן של עשרות בקשות לאישור תביעות כייצוגיות אשר בבסיסן טענות דומות. לטענת המשיבה, נתון זה מעצים את הצורך בהסדרה באמצעות המחוקק, וזאת לטובת וודאות ותחרות הוגנת בין החברות. בקשר למוצרים שרכשה המבקשת כמו גם אלה הנזכרים בבקשת האישור, המשיבה טענה שאלה הוצעו למכירה ונמכרו בחלקם במחיר הרגיל הגבוה של המוצר, עובר לתחילת המבצע וצירפה לתשובתה הוכחת קניה מסוג קבלה.

והואיל: והמבקשת הגישה תשובה לתשובת המשיבה לבקשת האישור, במסגרתה דחתה את טענות המשיבה במלואן, ובתוך כך טענה כי תשובת המשיבה מלמדת שמוצרים רבים לא נמכרו מעולם במחיר הייחוס המוצג, וחלקם לא נמכרו במחיר הייחוס הנקוב במשך חודשים ארוכים.

והואיל: ובמטרה לבחון את האפשרות ליישב את המחלוקת בדרך של הסכמה, ניהלו הצדדים משא ומתן מחוץ לכותלי בית המשפט הנכבד והגיעו להסכמות בדבר מתווה מוסכם לסיום ההליך; 

והואיל: ואין וודאות שהתביעה תאושר כתובענה ייצוגית, וגם אם תאושר כאמור, אין וודאות כי זו תתקבל בסופו של יום, בפרט לאור טענות המשיבה (עליהן חולקת המבקשת), לקושי בהוכחת קיומו של נזק כלשהו שנגרם, לכאורה, כתוצאה מההתנהלות המיוחסת למשיבה בתביעה ו/או בבקשה לאישור; 

והואיל: והצדדים העדיפו לגבש ביניהם הסכם זה, חלף המשך ניהול הליכים משפטיים והסבת הוצאות משמעותיות, כמו גם הסטת משאבי ניהול ומשאבים אחרים, וכן כדי לחסוך בזמן שיפוטי;

והואיל: ולצורך הסכם זה ולצורך זה בלבד, מסכימים הצדדים לראות בבקשה לאישור כבקשה המעלה, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה הנטענת, וכי סיום ההליך בהסכם פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בנסיבות העניין.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.       מבוא, נספחים ופרשנות
  • 1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם (להלן: "הסכם הפשרה" או "ההסכם").
  • 2. כותרות הסעיפים משמשות לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש בפרשנות ההסכם. כל האמור בלשון יחיד בהסכם, תהא לו גם משמעות בלשון רבים. כל האמור בלשון זכר, תהא לו משמעות גם בלשון נקבה, למעט אם הקשר הדברים או תוכנם מחייב פרשנות אחרת.
  • 3. לכל המונחים המפורטים להלן בהסכם זה תהא המשמעות כדלקמן:
"המועד הקובע" - המועד בו החלטת בית המשפט הנכבד לאשר את הסכם הפשרה, כהגדרתו לעיל, בהתאם לקבוע בסעיפים 18 ו-19 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") ובתקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 (להלן: "תקנות תובענות ייצוגיות"), הפכה לחלוטה;
"אישור  ההסכם" - אישור הסכם הפשרה על-ידי בית המשפט הנכבד ומתן תוקף של פסק דין להסכם, בהתאם לקבוע בסעיפים 18 ו-19 לחוק תובענות ייצוגיות ובהתאם לקבוע בתקנות תובענות ייצוגיות;
"תובע מיוצג" או "התובעים המיוצגים" או "הקבוצה" - כלל לקוחות המשיבה, שהוטעו ביחס למחירם הרגיל (או הקודם) של מוצרי המשיבה אשר נמכרו במכירה מיוחדת ("מבצע") במהלך 7 השנים האחרונות ועד למועד אישור הבקשה כתובענה ייצוגית";
  • 4. נספחיו של הסכם הפשרה הם כדלקמן:
נספח א' -   נוסח ההודעה הראשונה לציבור לפי סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות;
נספח ב' -   נוסח ההודעה השנייה לציבור לפי סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות;
נספח ג' -   תצהירים מטעם באי כוח הצדדים, מכוח סעיף 18(ב) לחוק תובענות ייצוגיות ומכוח תקנה 12(ב)(2) לתקנות תובענות ייצוגיות;
נספח ד' -   תצהירים מטעם בעלי הדין, מכוח תקנה 12(ב)(1) לתקנות תובענות ייצוגיות;
 
2.       כללי
אף כי לטענת המשיבה לא היה בהתנהלות המיוחסת לה בתביעה ו/או בבקשה לאישור כדי להפר את התחייבויותיה כלפי התובעים המיוצגים; או כדי להקים נגדה עילת תביעה כלשהי ובפרט עילת תביעה ייצוגית; ומבלי להודות באיזו מהטענות שהועלו מטעם המבקשת בתביעה ו/או בבקשה לאישור, ניאותה המשיבה, לשיטתה למען הסדר הטוב, ומתוך רצון טוב, ליטול על עצמה, וזאת לעמדתה לפנים משורת הדין, התחייבויות כמפורט בהסכם זה, והכל בכפוף לכך שההסכם יאושר במלואו על-ידי בית המשפט הנכבד.
3.       פרסום בדבר הסכם הפשרה
3.1.         בתוך 5 ימי עסקים מיום חתימת הסכם הפשרה יגישו הצדדים לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור הסכם פשרה, אליה יצורף ההסכם, על פיה מודיעים הצדדים לבית המשפט הנכבד על אודות כריתתו של הסכם הפשרה, ומבקשים כדלהלן:
3.1.1.        כי בית המשפט הנכבד יורה על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה, בשני עיתונים יומיים נפוצים, וזאת לפי הוראות סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, ובנוסח המצורף כנספח א' להסכם הפשרה (להלן: "ההודעה הראשונה"); במסגרת ההודעה, בין היתר, יוזמנו התובעים המיוצגים להודיע בתוך 45 יום מיום פרסום ההודעה ובדרך שתצוין בהודעה, אם אין ברצונם להיכלל בקבוצת התובעים המיוצגים (להלן: "הודעת פרישה").
3.1.2.        כי בית המשפט הנכבד יורה על משלוח ההודעה הראשונה כאמור, בצירוף העתק של הבקשה לאישור הסכם הפשרה, על נספחיה, ושל הבקשה לאישור – ליועץ המשפטי לממשלה ולממונה על הגנת הצרכן, והכל בהתאם להוראות סעיפים 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות ותקנות 12(ד) ו-16 לתקנות תובענות ייצוגיות.
3.1.3.        כי בכפוף לאמור לעיל ובחלוף 45 ימים ממועד פרסום ההודעה הראשונה, יורה בית המשפט הנכבד – לצורך הסכם הפשרה ולצורך זה בלבד – על אישור התביעה כתביעה ייצוגית; וכן ייתן להסכם הפשרה תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית (להלן: "פסק הדין"); ובמקביל, כי בית המשפט הנכבד יורה על פרסום הודעה שנייה לציבור, בשני עיתונים יומיים נפוצים, וזאת לפי הוראות סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, ובנוסח המצורף כנספח ב' להסכם הפשרה (להלן: "ההודעה השנייה").
3.1.4.        לקבל את המלצת הצדדים, כמפורט להלן, בכל הנוגע למתן גמול למבקשת ושכר טרחה לבאי כוחה.
3.2.         פרסום ההודעה הראשונה וההודעה השנייה יבוצע באמצעות ועל חשבון המשיבה, בשני עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית, בתוך 14 ימי עסקים ממתן החלטה המאשרת את הפרסום, אלא אם ייקבע אחרת על ידי בית המשפט הנכבד.
3.3.         הסכם פשרה זה לא יחול על חבר קבוצה שמסר הודעת פרישה, בהתאם לאמור בסעיפים 11 או 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.
4.       הצהרות המשיבה והסכמות הצדדים
4.1.         מבלי שהדבר יהווה הכרה בטענות העומדות ביסוד התביעה ו/או הבקשה לאישור, לפנים משורת הדין ולצרכי פשרה בלבד, הוסכם בין הצדדים על פיצוי בדרך של מתן הטבה (לעיל ולהלן: "ההטבה"), אשר תינתן לאחר המועד הקובע, ובכפוף להתקיימות התנאי המתלה (כהגדרתו להלן); והכל על-פי הוראות סעיף זה.
4.2.         המשיבה מצהירה כי קיים קושי ממשי לאתר את התובעים המיוצגים, שהם לקוחות המשיבה אשר רכשו בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישור מוצרים ספציפיים, שהוצגו או נמכרו, כביכול, שלא כדין באתר המשיבה; ולא כל שכן קושי לאתר למי מהתובעים המיוצגים נגרם נזק נטען (ומוכחש) בפועל, ו/או לאמוד את הנזק הפרטני הנטען שנגרם, כביכול, לכל אחד מהתובעים המיוצגים.
4.3.         בנסיבות אלה, הוסכם בין הצדדים, כי ההטבה תוענק ללקוחות המשיבה העתידיים, וזאת בהתאם להצהרת המשיבה לפיה אחוז ניכר מלקוחותיה הם ממילא לקוחות חוזרים, ומשכך תתקיים בהכרח חפיפה משמעותית בין התובעים המיוצגים לבין לקוחות המשיבה שייהנו מההטבה.
4.4.         יודגש, כי ההסכמה בדבר מתן ההטבה ללקוחות המשיבה העתידיים הינה מאחר שלשיטת המשיבה, יהיה זה בלתי סביר עד כדי בלתי אפשרי לנסות ולאתר במועד זה את התובעים המיוצגים, ו/או לבצע עבור כל אחד מהם השבה פרטנית, בין היתר מן הטעמים הבאים: קיימת שונות אינהרנטית בשווי הפיצוי המגיע, לכאורה, לכל לקוח, שכן הוא נגזר עבור כל תובע מיוצג באופן פרטני מסך קנייתו ומהמוצרים הספציפיים שרכש, אשר הוצגו או נמכרו לכאורה בניגוד להוראות הדין (וזאת אף מבלי להתייחס לטענות בדבר הוכחת הנזק שנגרם, אם שנגרם, כביכול, בפועל עבור כל אחד מהם, שהוא נזק שמעצם טבעו הוא סובייקטיבי ואישי עבור כל תובע מיוצג); וכן בשל היעדר נתונים במערכותיה של המשיבה ביחס למחיר ולמועד שבו נמכר כל מוצר ומוצר באתר שלה בשבע השנים האחרונות; ודוק. אף אם היו ברשות המשיבה נתונים כאמור, הרי שלצורך בדיקה והשבה פרטנית כאמור היה צורך בבדיקה ידנית ביחס למאות אלפי מוצרים ולקוחות, במועדים שונים – בדיקה אשר תהיה כרוכה בעלויות כבדות ולא פרופורציונליות, בפרט לנוכח סך החשיפה המקסימלי בתיק, אשר הוערך על ידי המבקשת בסך של 2.5 מיליון ₪.
4.5.         בנסיבות אלה, הסכימו הצדדים כי המשיבה תעניק ללקוחותיה העתידיים הטבה כספית בסך של 300,000 ₪ (לעיל ולהלן: "ההטבה"), בהתאם לאמור להלן:
4.5.1.        תחילת מתן ההטבה תיעשה בתוך 14 ימי עסקים לאחר המועד הקובע, ובמהלך 6 החודשים שלאחר מכן (להלן: "תקופת מתן ההטבה").
4.5.2.        ההטבה תינתן ללקוחות המשיבה באמצעות הפחתה של 20 ש"ח מהמחיר הסופי בקופה, וזאת עבור כל סל מוצרים שרוכש לקוח, ללא הגבלת סכום מינימום (להלן: "הפחתת המחיר").
4.5.3.        הפחתת המחיר תיערך באופן אוטומטי בעת עריכת חשבון והיא תוצג ללקוחות המשיבה בחשבון הסופי בלבד.
4.5.4.        הפחתת המחיר לא תוצג כמבצע או כהטבה שמעניקה המשיבה ללקוחותיה אלא ככזו הניתנת במסגרת הסכם הפשרה, והיא תינתן ברציפות ועד שההטבה תמוצה במלואה.
4.5.5.        ככל שבחלוף תקופת מתן ההטבה (כהגדרתה לעיל) לא תמוצה ההטבה במלואה, תוארך תקופת מתן ההטבה בתקופה נוספת בת 3 חודשים (להלן: "התקופה הנוספת"), כאשר בתומה, ככל שלא תמוצה ההטבה במלואה,  תועבר היתרה כתרומה לקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד אשר הוקמה מכוח חוק תובענות ייצוגיות.
4.5.6.        המשיבה מצהירה ומתחייבת שלא להעלות מחירים של מוצריה לאור ההטבה המוענקת.
4.5.7.        המשיבה מתחייבת לתת דיווח על אודות מתן ההטבה במלואה באמצעות רואה חשבון חיצוני שבית המשפט יפקח על מינויו.
5.       התחייבויות המשיבה ביחס לעתיד
5.1.         בנוסף להסכמות הצדדים כמפורט בסעיף 4 לעיל, ומבלי להודות באילו מהטענות שהועלו בתביעה ו/או בבקשה לאישור, ניאותה המשיבה למען הסדר הטוב, ומתוך רצון טוב, ליטול על עצמה, וזאת לעמדתה לפנים משורת הדין התחייבות נוספת באשר להצגת המחירים באתר שלה (וכן בעת פרסומם באמצעות פלטפורמות נוספות). ככל שהמשיבה תערוך באתר "מכירה מיוחדת" כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"ד-1981, הרי שהיא תיערך בהתאם למפורט להלן:
5.1.1.        בכל מקרה של מכירה מיוחדת במסגרתה מוצג לצד המוצר מחיר רגיל ומחיר מוזל ('מבצע'), המשיבה תקפיד כי ההנחה שתינתן ביחס למוצריה הנמכרים באתר האינטרנט שלה תחושב בהתאם למחירם הרגיל, שהיה בתוקף לפחות 7 ימים לפני מתן ההנחה.
5.1.2.        המשיבה תקפיד שמבצעים ו/או מכירות מיוחדות ביחס למוצריה הנמכרים באתר האינטרנט ובסניפיה לא יימשכו מעבר ל-35 ימים רצופים.[1]

_________________________

[1] האמור לעיל לא יחול על מוצרים המוצעים למכירה בהנחה מסוג "קנה יותר שלם פחות או "קנה-קבל".
5.1.3.        לעניין זה יובהר, כי ככל שיקבעו הוראות והנחיות חדשות מטעם הממונה על הגנת הצרכן או יקבע ויפורסם חוק מפורש בעניין, או יינתן פסק דין מנחה על ידי בית המשפט העליון, המשיבה תפעל בהתאם לדין ולפסיקה, ולא בהכרח בהתאם להסכמות הצדדים במסגרת הסכם זה.
6.          העדר צורך במינוי בודק בהתאם לסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות
6.1.         לשיטת הצדדים, בנסיבות העניין מתייתר הצורך במינוי בודק בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת, בין היתר מן הטעמים המפורטים להלן:
6.1.1.        העובדה כי הסכם הפשרה אינו מתבסס על עניינים חשבונאיים מורכבים הדורשים מומחיות מיוחדת. בנסיבות אלו, שיקול דעתו של בודק אינו עדיף על שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד. בחינת סבירותו של הסכם הפשרה והיותו הוגן ומאוזן הינה עניין משפטי, הכרוך בבחינת הסיכונים והסיכויים של התביעה.
6.1.2.        העובדה כי מנגנון מתן ההטבה הינו פשוט ליישום ולמעקב.
6.1.3.        קיימת חשיבות מיוחדת להבטחת יעילות המנגנון לאישור הסדר פשרה בידי בית המשפט. מינוי בודק, במקום בו לא נדרש, עשוי לסרבל ולהאריך שלא לצורך את הדיון בבקשות לאישור הסדרי פשרה ראויים.
7.       ויתור על תביעות
בכפוף לאישורו וביצועו של הסכם הפשרה, מוותרת המבקשת ומוותרים התובעים המיוצגים כלפי המשיבה, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה הנובעים ו/או הכרוכים עם איזו מהטענות ו/או הדרישות הכלולות בבקשה לאישור ו/או בתביעה, ו/או הנובעים מן המסכת העובדתית או מן הנסיבות מושא הבקשה לאישור ו/או התביעה.
8.       מעשה בית דין
אישור הסכם הפשרה יוצר מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה וכנגד כל אחד מחברי הקבוצה, כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי המשיבה בכל הקשור לתביעה ו/או לבקשת האישור, וזאת בין היתר, בעילות המפורטות ברישא להסכם הפשרה. זאת, למעט מי מהתובעים המיוצגים שביקשו מבית המשפט, ובית המשפט התיר להם לצאת מן הקבוצה שעל חבריה חל הסכם הפשרה.
9.       תשלום גמול למבקשת ושכר טרחה לבאי כוחה
9.1.         המלצת הצדדים המוסכמת לעניין גמול למבקשת ושכר טרחה לבאי כוחה הינה כדלקמן:
9.1.1.        הגמול למבקשת יעמוד על סך כולל של 5,000 ש"ח (חמשת אלפים שקלים);
9.1.2.        שכר טרחת באי כוחה יעמוד על סך כולל של 70,000 ש"ח (שבעים אלף שקלים), בתוספת מע"מ.
9.2.         הגמול למבקשת ישולם תוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה. שכר הטרחה לב"כ המבקשת, ישולם באופן הבא:
9.2.1.        50% משכר הטרחה ישולם בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה;
9.2.2.        50% משכר הטרחה הנותרים ישולמו בתוך 30 ימים מיום הגשת תצהיר ביצוע הוראות ההסכם על ידי המשיבה.
9.3.         מוסכם כי המשיבה לא תישא בשום סכום נוסף בגין שכר טרחה או גמול למבקשת או לבאי כוחה.
9.4.         במסגרת ההמלצה לעניין גמול למבקשת ושכר הטרחה לבאי כוחה נלקחו בחשבון השיקולים הבאים:
9.4.1.        המבקשת הציפה סוגיה צרכנית חשובה;
9.4.2.        נכונות המבקשת ובאי כוחה להביא את המחלוקות לכדי סיום בצורה יעילה ומהירה, , ותוך חיסכון בהוצאות ובזמן שיפוטי יקר;
9.4.3.        היקף ההשקעה, הטרחה שטרחו וההוצאות שהוציאו המבקשת ובאי כוחה בעבור התובעים המיוצגים, ובתוך כך - הגשת התביעה והבקשה לאישור; ניהול משא ומתן ממושך במסגרתו הגיעו הצדדים תחילה להסדר הסתלקות; הגשת בקשה לאישור הסדר ההסתלקות ומענה להתייחסות בית המשפט הנכבד והיועץ המשפטי לממשלה; ניהול משא ומתן ממושך נוסף לצורך הטמעת התייחסות בית המשפט הנכבד והיועץ המשפטי לממשלה; גיבוש הסכם הפשרה דנן והגשת הבקשה לאישורו;
9.4.4.        האינטרסים שהוגשמו על ידי הבקשה לאישור, הן מבחינת הקבוצה המיוצגת הן מבחינת הציבור בכללותו, ובין היתר התחייבויות המשיבה ביחס לעתיד, כמפורט בסעיף 5 להסכם הפשרה;
9.4.5.        העובדה כי הגמול למבקשת ושכר הטרחה לבאי כוחה משולמים בנוסף להתחייבויות המשיבה במסגרת הסכם הפשרה;
9.4.6.        הסיכון אותו נשאה המבקשת בהגשת התביעה ובקשת האישור, בשים לב, בין היתר, לחשיפת המבקשת לכך שייפסקו נגדו סכומי הוצאות ניכרים במקרה בו הייתה נדחית בקשתה.
9.5.         ההמלצה לעיל גובשה בהתאם לפסקי דין שניתנו על ידי בתי המשפט בתחום התובענות הייצוגיות בכלל ובטענות נשוא הבקשה לאישור בפרט, והיא עומדת באמות המידה שנקבעו בפסק דינו של כבוד נשיא בית המשפט העליון (דאז), השופט גרוניס, בעניין ע"א 2046/10 עזבון המנוח משה שמש נ' רייכרט.
9.6.         תשלום הגמול למבקשת ושכר הטרחה לבאי כוחה יעשה בכפוף להמצאת אישורים מאת באי כוח המבקשת על ניהול ספרים ועל ניכוי מס במקור.
10.     תנאי מתלה
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אם לא יהפוך פסק הדין לחלוט יפקעו התנאים וההסכמות הקבועים בהסדר הפשרה.
11.     מועדים
במקרה של אי התקיימות התנאי המתלה האמור בסעיף 11 לעיל, ימשיכו הצדדים בניהול ההליך המתייחס לבקשה לאישורה של התביעה כתובענה ייצוגית מן הנקודה בה הפסיקה.
12.     שונות
12.1.      המשיבה תשפה את המבקשת בגין המחצית הראשונה של האגרה ששילמה המבקשת עם הגשת בקשת האישור, בהתאם לתקנה 7א(א)(3) בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007. הצדדים יבקשו במסגרת הבקשה לאישור הסכם הפשרה לפטור את הצדדים מתשלום מחציתה השנייה של האגרה.
12.2.      נמשך ההליך המשפטי בקשר עם התביעה ו/או הבקשה לאישור בגין אי התקיימות התנאי המתלה האמור בסעיף 11, הסכם הפשרה ייחשב לכל דבר ועניין כאילו לא נערך מעולם, ולא ניתן יהא להגישו ו/או להסתמך עליו ו/או לעשות בו או בתוכנו שימוש כלשהו בין במסגרת הליך שיפוטי כלשהו בין במסגרת הליך מעין שיפוטי בין במסגרת הליך מנהלי ובין בכל הליך אחר, ובכלל זה לא ניתן יהא להשתמש בנתונים ו/או במצגים ו/או בטיוטות הסכם הפשרה ככל שהגיעו לידיעתו של מי מהצדדים ו/או באי כוחם במהלך המשא ומתן לקראת הסכם הפשרה ו/או בקשר אליו.
12.3.      בהתקיים התנאי המתלה האמור בסעיף 11 ובכפוף לכך שהסכם הפשרה לא בוטל, יהווה פסק הדין מעשה בית דין כלפי כל התובעים המיוצגים שלא נתנו הודעת פרישה כדין כאמור לעיל.
12.4.      אין בהסכם הפשרה כל הודאה של מי מהצדדים באיזה מטענות הצד האחר להסכם הפשרה, לרבות הטענות הנזכרות בתביעה ו/או בבקשה לאישור.
12.5.      הסכם הפשרה כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים והוא מגבש וממצה באופן בלעדי וסופי את כל ההסכמות בקשר עם האמור בו.
12.6.      לא יהיה כל תוקף לכל שינוי או תוספת להסכם הפשרה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על-ידי כל הצדדים להסכם הפשרה. לא תישמע טענה של שינוי הסכם הפשרה בעל פה. כמו כן, לא יהיה תוקף לכל מצג ו/או משא ומתן, ככל שנוהל בין הצדדים, קודם לחתימת הסכם הפשרה.
12.7.      במקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין הוראות איזה מנספחיו, יגברו הוראות הסכם הפשרה.
12.8.      הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של הסכם הפשרה ולבצע את כל הפעולות ולחתום על כל המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככל שיידרש, ושיהיה מועיל לצורך ביצוען של הוראות הסכם הפשרה.
12.9.      בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה ללא חיוב הצדדים בתשלום הוצאות ו/או תשלום אחר ו/או נוסף כלשהו, פרט לאמור בהסכם הפשרה.
12.10.    הסכם הפשרה יעמוד לעיון לכל דורש במהלך שעות העבודה הרגילות במשרדי באי כוח הצדדים.
12.11.    כתובות הצדדים בכל הקשור למסירת הודעות ובכל הקשור בביצועו וקיומו של הסכם הפשרה, הן כמפורט במבוא להסכם הפשרה. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובת האמורה, תחשב כמי שנתקבלה תוך 72 שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל. אם נשלחה בפקס ביום עסקים, תחשב כמי שהתקבלה ביום העסקים שלאחר מכן, ובלבד שעובדת שליחתה אושרה טלפונית על-ידי נמענה או על-ידי מי מטעמו. אם נמסרה ביד - בעת מסירתה.
                                                            
ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
  רונית סיטון, עו"ד
באת כוח המשיבה
    משה בן דרור, עו"ד
בא כוח המבקשת