תקנון מועדון לקוחות FOREVER 21 CLUB  מבית One Project

1.       הגדרות

1.1.           "השותפות" – טאוור אוף בראנדס (2020), שותפות מוגבלת שמספרה 540299443;

1.2.           "הרשת" – רשת "פוראבר 21 – "FOREVER 21 בישראל;

1.3.           "חנויות הרשת" – כל אחד מסניפי הרשת בישראל;

1.4.           "מועדון הלקוחות" או "המועדון" – מועדון הלקוחות FOREVER 21 CLUB המופעל על ידי השותפות - תוכנית לקוחות המבוססת על צבירת נקודות והטבות נוספות המוצעות על ידי השותפות למימוש בחנויות הרשת בלבד;

1.5.           "לקוחות" או "חבר מועדון" – לקוחות הרשת שנרשמו מרצונם למועדון הלקוחות.

2.       כללי

2.1.           תקנון זה נועד להסדיר את התנאים והכללים על פיהם מנוהל מועדון הלקוחות.

2.2.           יובהר כי הטבות המועדון, לרבות צבירת הנקודות, חלות בחנויות הרשת בלבד ואינן תקפות בהזמנות באמצעות אתר האינטרנט של השותפות.

2.3.           השותפות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, לרבות (אך לא רק) לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הטבות והנחות חברי המועדון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכפוף לכל דין. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת בכתובת www.oneprojectshop.com.

2.4.           בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהשותפות תערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון שקדמו להם.

2.5.           האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

2.6.           כל התנהגות של השותפות ו/או מי מטעמה לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש ו/או תחשב כוויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

2.7.           על תקנון זה, פרשנותו וכל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין בקשר לתקנון ו/או החברות במועדון, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

2.8.           מידע ופרטים נוספים, לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון, ניתן לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בהודעה דרך אפליקציית WhatsApp לטלפון מס' 052-5402100 ו/או באמצעות השארת פנייה דרך המייל האלקטרוני: support@oneprojectshop.com .

3.       הצטרפות וחברות במועדון

3.1.           על מנת להצטרף למועדון הלקוחות, על הלקוח לסרוק את קוד ה-QR המצוי בחנויות הרשת באמצעות הטלפון הנייד. סריקת הקוד תפנה את הלקוח המצטרף לעמוד נחיתה אינטרנטי בו ימלא הלקוח המצטרף את פרטיו (להלן: "טופס ההרשמה").

3.2.           קטינים אשר גילם אינו עולה על 18 המבקשים להתקבל כחברי מועדון נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת החברות במועדון. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים בדבר תנאי המועדון ולפקח על פעילות הקטינים כך שיפעלו על פי תנאיו.

3.3.           חבר המעוניין לבטל את חברותו במועדון יפנה לצורך כך לשירות הלקוחות בהודעה דרך אפליקציית WhatsApp לטלפון מס' 052-5402100 ו/או באמצעות השארת פנייה דרך המייל האלקטרוני: support@oneprojectshop.com .

3.4.           יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים, מוסדות וכיו"ב.

3.5.           הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה, בתנאים הקבועים בתקנון זה ובפרסום שיישלח אודות ההטבה.

3.6.           חבר המועדון מאשר כי הפרטים אשר מסר לשותפות הינם נכונים ומלאים. חבר המועדון יעדכן את השותפות בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, בין היתר, על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת דיוור בנוגע להטבה או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

3.7.           החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי מלא ונכון של טופס ההרשמה. חבר המועדון מאשר כי ידוע לו שהחברות במועדון תלויה במילוי תקין וברור של הפרטים לעיל וכי השותפות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לרשום חבר כלשהו למועדון אם לא מסר את פרטים נדרשים מסוימים ו/או מסר אותם באופן שאינו ברור.

3.8.           השותפות שומרת על הזכות לבטל חברות במועדון, בין היתר, בנסיבות בהם חבר המועדון ביצע מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של השותפות ו/או בכל מקרה אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.9.           מילוי טופס ההרשמה למועדון מבטא הסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות ו/או שינוי התקנון.

3.10.        לשותפות או לרשת שמורה הזכות לפתוח מועדונים ו/או תת מועדונים נוספים ולהעניק להם הנחות שונות מעת לעת.

3.11.        במסגרת ההרשמה למועדון הלקוחות, יהיה חבר המועדון זכאי לקבל את ההטבות המוצעות על ידי השותפות כפי שמפורט בסעיף 4 לתקנון זה.

4.       הטבות למנויי מועדון הלקוחות

חברי המועדון ומצטרפים חדשים יוכלו להנות מההטבות הבאות (להלן: "הטבות המועדון" או "ההטבות"):

4.1.           צבירת נקודות בשווי 10% מסכום הרכישה עבור רכישות מזכות בחנויות הרשת בלבד (ולא באתר האינטרנט) שבוצעה במזומן או בכרטיס אשראי בלבד. הנקודות הינן נקודות אישיות בעלות ערך של 1 ₪ כל אחת. ניתן לממש את הנקודות בחנויות הרשת החל מ- 50 נקודות צבורות (הכל כמפורט בסעיף 4.11 להלן). מובהר כי מימוש הנקודות לא יתאפשר על פריטים במבצע.

4.2.           חבר מועדון מצטרף יקבל 50 ₪ מתנה לרכישה בחנויות הרשת בחודש העוקב ליום ההצטרפות. ההטבה מותנית ברכישה מעל 150 ₪ בחנויות הרשת. מובהר כי ההטבה תפוג אוטומטית בתום החודש העוקב ליום ההצטרפות למועדון, ככל שלא תמומש.

4.3.           בחודש בו חל יום הולדתו של חבר המועדון, חבר המועדון יהיה זכאי להטבת "יום הולדת" - 30% הנחה על מגוון המוצרים בחנויות הרשת. הטבת היום הולדת מוגבלת לעסקה אחת בלבד ועד לסכום רכישה של 2,000 ₪ לפני הנחה. הטבת היום הולדת אינה יכולה להתחבר יחד ואינה ניתנות למימוש עם מבצעים, הטבות וקודי קופון אחרים.

4.4.           הוראות כלליות בקשר להטבות המועדון

4.5.           על מנת להנות מהטבות המועדון ולממשן, על חבר המועדון להזדהות בחנות הרשת כחבר מועדון טרם ביצוע הרכישה, באמצעות הצגת תעודת הזהות איתה נרשם חבר המועדון למועדון הלקוחות.

4.6.           מובהר כי לא יינתנו הטבות בדיעבד על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון או רכישות אשר בוצעו ללא הזדהות כחבר מועדון.

4.7.           הטבות המועדון, לרבות צבירת נקודות, חלות בחנויות הרשת בלבד ואינן תקפות בהזמנות באמצעות אתר האינטרנט של הרשת.

4.8.           הנקודות הינן אישיות, אינן ניתנות להעברה ו/או איחוד ו/או המרה למזומן ו/או לשובר זיכוי. צבירת נקודות תתבצע בחשבון אחד של הלקוח.

4.9.           השותפות זכאית לשנות מעת לעת את שיעור הנקודות הנצבר בכל רכישה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין.

4.10.        במידה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בגין תקלה, רשאית השותפות לדרוש החזר כספי בערך של 1 ₪ על כל נקודה שנוצלה בשוגג עד לכיסוי מספר הנקודות שנוצלו במקרה כאמור, בכפוף לכל דין.

4.11.        מימוש הנקודות מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 50 נקודות (נקודות זכות) הצבורות בחשבונו של חבר המועדון. במידה שלאחר מימוש נקודות תפחת יתרת הנקודות של חבר המועדון מתחת ל-50 נקודות, לא יהיה חבר המועדון זכאי לממש את שארית הנקודות שנותרו לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו לפחות 50 נקודות.

4.12.        המחיר הקובע לעניין צבירת נקודות הוא המחיר ששולם בפועל (לאחר שקלול כל ההנחות, המבצעים והקופונים שנוצלו במהלך הרכישה).

4.13.        לא ניתן לממש נקודות באותה עסקה בה נצברו, אלא רק בעסקה הבאה ואילך.

4.14.        רכישת מוצרים באמצעות נקודות לא תקנה צבירה של נקודות נוספות.

4.15.        במסגרת רכישה ו/או טעינה של כרטיס מתנה, לא ייהנה חבר המועדון מההטבות נשוא המועדון (צבירה, מימוש וכו').

4.16.        במידה וחבר מועדון קיבל זיכוי בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה, ינוכו הנקודות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים.

4.17.        ללא כפל מבצעים - מובהר כי כל הטבות המועדון וההנחות המפורטות לעיל אינן יכולות להתחבר יחד ואינן ניתנות למימוש עם קודי קופון אחרים.

5.       קניין רוחני

5.1.           הבעלות במלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון ולתוכנו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת, הינה של השותפות. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת השותפות בכתב ומראש.

5.2.           מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים מטעם המועדון ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של השותפות, אלא אם השותפות התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

6.       מדיניות פרטיות; דיוור ישיר

6.1.           הפרטים האישיים שיימסרו על ידי חברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה (להלן: "פרטי חבר המועדון") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של השותפות (המפורטת בקישור: https://www.oneprojectshop.com/policies/privacy-policy) ולמדיניות הפרטיות של המועדון המפורטת להלן.

6.2.           מילוי טופס ההרשמה ולחיצה על כפתור ההצטרפות למועדון מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שמסר וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה, יוחזקו במאגר המידע של השותפות וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

6.2.1.      שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון, לרבות בדרך של דיוור ישיר;

6.2.2.      ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון;

6.2.3.      העברת המידע לצד ג' לשם ביצוע הפעולות המצוינות לעיל;

6.2.4.      צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

6.3.           חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

6.4.           חברי מועדון המתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם ו/או מעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות השותפות ו/או מבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, רשאים להסיר עצמם מדיוור באמצעות לחיצה על "הסר" בגוף הפרסומים או להודיע על כך בכתב לשותפות באמצעות מייל לכתובתsupport@oneprojectshop.com . או באמצעות פנייה לטאוור אוף בראנדס (2020), שותפות מוגבלת בכתב לכתובת: רח' המלאכה 8, חולון, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות. השותפות תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה ותהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון של הפונים מבלי שיהיו זכאים לפיצוי או הנמקה כלשהי בגין כך.

6.5.           האם ניתן לעיין במידע? בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, חבר המועדון רשאי לעיין בכל מידע אודותיו המוחזק במאגר המידע של השותפות (בעצמו או באמצעות מי שהורשה על ידו בכתב או על ידי אפוטרופוסו). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם השותפות באמצעות הדוא"ל: support@oneprojectshop.com  או באמצעות פנייה לטאוור אוף בראנדס (2020), שותפות מוגבלת בכתב לכתובת: רח' המלאכה 8, חולון.

6.6.           האם ניתן לתקן או למחוק את המידע? אם חבר המועדון עיין במידע ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, חבר המועדון רשאי לפנות בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו באמצעות הדוא"ל: support@oneprojectshop.com  או באמצעות פנייה לטאוור אוף בראנדס (2020), שותפות מוגבלת בכתב לכתובת: רח' המלאכה 8, חולון.

6.7.           השותפות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות של השותפות ושל המועדון. יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש במועדון. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות של השותפות או של המועדון, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש במועדון שכן, שימוש במועדון כפוף להן ויעיד על הסכמתך לשינויים שבוצעו.

6.8.           השותפות עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע במועדון. השותפות אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שנמסר על ידי חבר מועדון, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לחבר מועדון, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

7.       אחריות

7.1.           השותפות ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל סוג בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או נזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון ו/או לצד שלישי בקשר למועדון ו/או ההטבות, לרבות אובדן רווחים, אובדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

7.2.           השותפות אינה מתחייבת כי המועדון לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.3.           השותפות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בה, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתה, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא השותפות רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט השותפות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי השותפות ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

7.4.           רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. השותפות נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר, אולם על חברי המועדון לדעת כי בכל מקרה, לא ניתן להבטיח זאת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. השותפות ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בהרשמה דיגיטלית למועדון, חברי המועדון משחררים את השותפות ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד השותפות ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

8.       תנאים נוספים

8.1.           אין לעשות במועדון הלקוחות או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות מועדון הלקוחות כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

8.2.           אין לעשות במועדון הלקוחות כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומיה או בכל דרך אחרת.

8.3.           השותפות שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תקנון זה לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון, בכפוף לכל דין.

8.4.           הפעילות במועדון הלקוחות וכל עילה משפטית הנובעת מהחברות והשימוש במועדון הלקוחות, לרבות תוקפו ופרשנותו של תקנון זה יוכפפו לדין הישראלי בלבד, הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית.